Skyddsrond

Svara på alla frågor. Om någon brist upptäcks eller förbättringsförslag uppkommer, skriv en kommentar. Lämna gärna förslag på åtgärd, vem som ska utföra den och när den ska vara utförd.

Datum *
Datum
ARBETSMILJÖ
Finns det en arbetsmiljöplan och har alla tagit del av den? *
Är riskeliminering gjord? Har ni diskuterat igenom arbetsmomenten för att se om det går att undvika vissa risker med utförande eller material? *
Är det något på arbetsplatsen som upplevs som en osäker faktor? *
Utgå från riskanalysen som gjorts i AMP och se om det finns några risker som förbisetts/tillkommit. Har det gjorts någon rapport gällande observationer?
Har det inträffat några tillbud/olyckor? *
LEDNING
Är det tydligt vem som ansvarar för vad och vem som är arbetsledare på arbetsplatsen? *
Fungerar kommunikationen bra på arbetsplatsen och finns det tillräcklig information/stöd från arbetsledningen? *
Har alla rätt utbildning/information för att utföra sitt jobb? *
ORDNING, MILJÖ OCH KVALITET
Hur är ordningen på arbetsplatsen? *
Förvaras kemikalier och drivmedel korrekt? Finns det säkerhetsdatablad och kunskap gällande de produkter som finns på arbetsplatsen? *
Förvaras och hanteras material på korrekt vis för att inte försämra funktion? Finns följesedlar och kvalitetsdokument för mottaget material? *
Har det inträffat något tillbud/olycka i avseende på miljö och kvalitet? *
MASKINER OCH UTRUSTNING
Finns det beredskap vid en eventuell olycka? *
På arbetsplatsen ska det finnas KRIS-skylt, lättillgänglig sjukvårdsutrustning, tillräcklig kunskap och utbildning för första hjälpen m.m.
Finns det fullgod brandskyddsutrustning? *
Brandsläckare ska finnas tillgängligt på arbetsplatsen och i maskiner. Behövs brandfilt, brandlarm m.m.?
Finns det tillgång till skyddsutrustning och har alla kunskap nog för att nyttja den? *
Har alla på sig reflexkläder och skyddsskor? Finns det tillgång till hörselskydd, hjälm, sele osv vid behov?
Finns det några el-relaterade risker? *
Är elanläggningen säker? Finns det defekta elverktyg eller dåliga sladdar?
Är övriga arbetsredskap i gott skick och ergonomiskt utformade? *
Detta gäller handvertyg och handmaskiner, stroppar, länkar, paddor m.m.
Är maskiner och fordon besiktigade, i funktionsdugligt skick och uppfyller miljökraven? *
TRAFIK
Finns det en TA-plan och utmärkningsansvarig? *
Är arbetsplatsen säkert avskärmad från trafiken och finns det möjlighet för av/pålastning på ett säkert sätt? *
ÖVRIGT
Är det något övrigt som bidrar till en försämrad psykisk och/eller fysisk arbetsmiljö? *